Bijen-, Honig- en Wasmarkt te Eerbeek (Het Nieuws van den Dag), 6 oktober 1902

Uit Eendracht Eerbeek
Ga naar: navigatie, zoeken
021006 Het Nieuws van den Dag - Bijen-, Honig- en Wasmarkt te Eerbeek.jpg

Details

Datum maandag 6 oktober 1902
Titel Bijen-, Honig- en Wasmarkt te Eerbeek
Krant Het Nieuws van den Dag
Bron Koninklijke Bibliotheek

Artikel

Bijen-, Honig- en Wasmarkt te Eerbeek
Op den laatsten dag van Herfstmaand wapperde te Eerbeek de nationale driekleur van onderscheidene huizen: de eerste Bijen-, Honig- en Wasmarkt werd gehouden.Het marktterrein, daartoe welwillend afgestaan door den Heer G. Geerlings, met vlaggen versierd, bood al vroeg in den morgen een levendig schouwspel aan. Honderden korven met bijen stonden in lange rijen aan groepen en groepjes bijeen, terwijl duizenden en nogmaals duizenden bijen, opgewekt door de koesterende stralen van een vriendelijk najaarszonnetje, vroolijk door de lucht zoemden.

Aan den ingang van het gebouw, waarin de honig- en wasmarkt werd gehouden, prijkte een sierlijke eereboog, waarin een met bloemen rijk getooiden bijenkorf was aangebracht.

Toen om elf uur de markt met een welkomstgroet van den voorzitter der onderafdeeling "Eerbeek" van de Vereeniging tot bevordering der Bijenteelt in Nederland werd geopend en de muziek der Vereeniging "Eendracht", te Eerbeek, onder leiding van haren directeur, den Heer G.J. Peters, uit Apeldoorn, zich liet hooren, kwam er een feestelijke stemming onder de talrijke schare, die van heinde en verre was samengestroomd.

De honig- en wasmarkt werd door de meesten het eerst bezocht, en zóó groot was de kooplust, dat binnen een paar uur al de tafelhonig - eenige honderden ponden - tegen den prijs van f 0.60 à f 0.65 per ½ K.G. was opgeruimd, waarna nog vele bestellingen werden gedaan.

Gelukkig voor de goede zaak hadden de imkers, zoo van hier als van elders, voor puike waar gezorgd. De honig was meest alle aanwezig in de blanke raat, geheel verzegeld en geen onrein stipje er aan. De tweede soort, welke ook nog zeer goed was, ging tegen 50 à 55 cent per ½ K.G. gretig van de hand.

Onder de koopers van, honig waren vele dames, die een reisje per spoor van uren gemaakt hadden alleen met het doel om op de eerste honigmarkt in Nederland zuiveren, inlandschen bloemenhonig te komen koopen, en allen, die wij spraken, of terecht hielpen, waren ten hoogste voldaan.

Ook voor het artikel was waren vele koopers. Prachtige, zware bodems werden door velen bewonderd. Sommige bezoekers meenden aanvankelijk reusachtige kazen te zien. De was werd verhandeld tegen den prijs van f 0.78 à f 0.84 per ½ K.G. Deze prijs is weliswaar hoog te noemen, doch de kooper is er nu zeker van geen vervalschte was te krijgen. Goedkoop blijkt ook hier maar al te vaak duurkoop te zijn.

Scheen 't aanvankelijk, dat de handel in bijenvolken van geringe beteekenis zou zijn, in de namiddaguren werden nog vele winterkorven en korven om te sloopen verkocht en wel tegen den prijs van f 4½ à f 7.25.

Den Heer H.A. Beil, uit Dingsperloo, was met een degelijke verzameling imkersbenoodigdheden aanwezig. Tal van bezoekers sloegen een en ander met de meeste aandacht gade, en veel, heel veel van allerlei werd verkocht of wel besteld.

Vele inzendingen van bijenwoningen voor vasten en voor lossen bouw waren bovendien aanwezig en daarin werd ook heel wat omgezet.

De ingezonden honigdranken vielen zeer in den smaak, waarna onderscheidene bestellingen volgden.

De eerste prijs voor het grootst aantal korven (f 10) werd behaald door den Heer T. van Beek, imker te Hall, gem. Brummen, met 81 bijenvolken; den tweeden prijs (f 5) verwierf de Heer G. M. Brink, imker te Loenen. Den zwaarsten korf (prijs f 2.50) had T. van Beek, voornoemd; deze korf woog 47 halve K.G.

De Heer H. Wilbrink, te Hall, gem. Brummen, behaalde den eersten, de Heer Van Hummen, te Warnsveld, den tweeden prijs, voor de schoonste "opzetters" (winterkorven) met vasten bouw.

Mej. G. Voerman, uit Brummen, verwierf een prijs met den zwaarsten boogkorf en de Heer D. Akkerman, mede uit Brummen, met de zwaarste bijenkast.

Voor de grootste hoeveelheid tafelhonig werd met een prijs van f 4 bekroond de Heer G. Hagen, te Brummen, met een prijs van f 3 H. Wilbrink, te Hall, gemeente Brummen en met een prijs van f 2 A. Bello, mede te Hall.

Als mooiste bodem was werd met een prijs van f 2 bekroond die van den Heer H. Hendriks, te Hengeloo (Geld.); met den grootsten bodem was behaalde de Heer T. van Beek, te Hall, een prijs van f 3. Een schoone, met wassen bloemen versierde bodem was ingezonen door en Heer Zweerus te Vaassen.

De Heer Sarink, te Voorst, verwierf een prijs yan f 2 met de doelmatigste bijenwoning (vaste bouw); de Heer Massink, te Angerloo, met eene bijenkast en de Heer H. A. Beil, te Dingsperloo, met een boogkorf.

Verder verkreeg de Heer Massink, te Angerloo, een prijs van f 1 met de beste stoothuif en de Heer Sarink met de beste schephuif.

Aan den Heer H. A. Beil, te Dingsperloo, viel een prijs van f 8 ten deel voor zijn volledige verzameling imkerbenoodigdheden; aan den Heer Borghouts, te Vaassen, een eerste prijs en aan den Heer G. J. Bieleman, te Empe, gemeente Brummen, een tweede prijs voor de zuiverste en lekkerste honigdranken.

Uit al het bovenstaande blijkt ten duidelijkste, dat deze eerste Bijen-, Honig- en Wasmarkt in elk opzicht naar wensch is geslaagd. Algemeen is dan ook het gevoelen, dat zij als gevestigd mag worden aangemerkt.

En zoo zal dan telkenjare op den laatsten Dinsdag van de maand September te Eerbeek eene Bijen-, Honig- en Wasmarkt worden gehouden.

Reeds is door deze eerste markt eene samenwerking ontstaan, welke voor de toekomst veel goeds belooft. Ook de imkers zien nu in, dat in vereeniging kracht schuilt.

Onze dank aan allen, die tot het welslagen van de Bijen-, Honig- en Wasmarkt hebben medegewerkt.

Bloeie ook in de naaste toekomst meer en meer het zoo nuttige, voordeelige en genotvolle imkerbedrijf!

Correspondentie

Mevr. W., te U, en anderen. De mooiste tafelhonig is die, welke aanwezig is in zuivere, blanke raat, waarvan alle celletjes zijn gevuld en met wasdekseltjes gesloten. Honig in raat kan zeer goed bewaard worden in zuivere potten; de welbekende Keulsche potten zijn daarvoor zeer geschikt gebleken. De honigraten kunnen vooraf ook in zuiver, wit papier gewikkeld worden, of wel men voege tusschen de raten telkens een velletje papier. Wenschelijk is 't, er telkens niet meer uit te nemen, als voor dadelijk gebruik wordt noodig geacht; want wordt de overblijvende weer in den pot gedaan, dan bestaat er kans, vooral als de honig met stalen voorwerpen in aanraking is geweest, dat de honig verzuurt en de uit de raat gevloeide dun wordt.

J. PANNEKOEK.